Kazirodztwo

Treść przepisu:

 

Art. 201. Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Opis znamion przestępstwa

 

Kto dopuszcza się obcowania płciowego – to przestępstwo polega na seksualnym wykorzystywaniu w postaci podejmowania obcowania płciowego przez osoby połączone więzami rodzinnymi z osoba pokrzywdzoną.

 

Obcowanie płciowe – oznacza odbywanie stosunków seksualnych i obejmuje: stosunki waginalne, oralne oraz analne zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne. Do obcowania płciowego zalicza się również zachowania polegające na wkładaniu różnych przedmiotów do pochwy lub odbytu drugiej osoby.

 

Wstępny – matka, ojciec, babcia, dziadek sprawcy, zstępny – dziecko sprawcy, wnuk, prawnuk itd., przysposobiony – ten, kto jest przez sprawcę adoptowany, przysposabiający – ten, który sprawcę adoptował (matka lub ojciec adopcyjny), brat, siostra (rodzeństwo) – oznacza osoby, które mają co najmniej jednego wspólnego rodzica, nie ma znaczenia, jakie relacje prawne łączą rodziców (czy np. są małżeństwem czy nie), chodzi o rodzeństwo biologiczne (a nie np. wynikające z przysposobienia).

 

Do przestępstwa dochodzi wtedy, gdy osoba z Tobą spokrewniona (patrz wyżej) podejmuje z Tobą obcowanie płciowe. Nawet, jeśli się na to godzisz, bo na przykład sprawca Cię o to poprosił albo robi to od dawna i nie potrafisz zaprotestować, to sprawca popełnia przestępstwo. Nie ma znaczenia płeć ani wiek sprawcy i ofiary. Sprawcą lub sprawczynią czynu jest osoba inicjująca stosunki seksualne ze spokrewnioną ofiarą.

 

Sprawca może też popełniać inny czyn – patrz ZGWAŁCENIE lub SEKSUALNE NADUŻYCIE ZALEŻNOŚCI.

 

WAŻNE! Art. 201 nie dotyczy innych czynności seksualnych, tylko obcowania płciowego, czyli stosunków seksualnych (chyba, że doszło do zgwałcenia – patrz ZGWAŁCENIE lub nadużycia zależności/ zaufania – patrz SEKSUALNE NADUŻYCIE STOSUNKU ZALEŻNOŚCI).

Chociaż to może być trudne i nieprzyjemne, żeby się chronić i przeciwdziałać dalszemu nadużywaniu, po tym jak doszło do wykorzystania:

- nie myj się,

- zachowaj ubranie, w szczególności bieliznę – nie pierz ich,

- natychmiast udaj się do lekarza – stwierdzi on odbycie stosunku seksualnego i pobierze materiał biologiczny do badań (powinno to być wykonane maksymalnie do 48 godzin od zdarzenia). Po badaniu można już umyć się, wziąć prysznic, przebrać.

Przysługuje ci prawo do bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego. Może ono stanowić bardzo ważny dowód w sprawie.

- jeśli jesteś kobietą, masz prawo do środków antykoncepcji doraźnej – takiej, która zapobiega ciąży, jeśli zażyta zostanie przed upływem 72 (lub 120) godzin od stosunku. Jeśli chcesz się w taki sposób zabezpieczyć, masz prawo do recepty na taki środek. Lekarz nie ma prawa odmówić wystawienia recepty (chyba, że stwierdzi uzasadnione przeciwwskazania medyczne). Każda pacjentka ma na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do świadczeń zdrowotnych (art. 6). Wystawienie recepty jest świadczeniem zdrowotnym. Lekarz zaś ma obowiązek zapewnić takie świadczenia i wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, poszanowanie etyki lekarskiej i należytą starannością. Zobowiązania te uregulowane są w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 4).


- po 10 dniach zrób test ciążowy (dostępny w aptece bez recepty). Jeśli okaże się, że test jest pozytywny, udaj się do lekarza w celu wykonania badania krwi. Jeśli potwierdzi ono ciążę, masz prawo do jej przerwania (do 12. tygodnia).

- po 3 miesiącach od zgwałcenia, zrób test na obecność wirusa HIV (jest on bezpłatny),

- poinformuj o zdarzeniu bliską osobę,

- jeśli nie masz możliwości porozmawiania o tym, co się stało z rodzicami. Gdy sprawa dotyczy jednego i nie możesz liczyć na wsparcie drugiego rodzica lub obojga Twoich rodziców, zwróć się o pomoc do innej osoby dorosłej, (innej krewnej, której ufasz, pedagog szkolnej, policjanta lub organizacji zajmującej się pomocą dzieciom, np. do Fundacji Dzieci Niczyje gdzie czynny jest telefon zaufania 116 111),

- postaraj się zachować wszystkie dowody na to, że zdarzenie miało miejsce – np. ślady nasienia sprawcy na pościeli, czy Twoim ubraniu, świadkowie, którzy mogli coś widzieć lub słyszeć itp.

 

Postępowanie przygotowawcze:

 

Złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwo z art. 201 jest ścigane z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że już zawiadomienie o przestępstwie (złożone przez Ciebie jako osobę pokrzywdzoną lub inną, która o zdarzeniu wie), skutkuje tym, że organy ścigania (policja i prokuratura) zajmują się sprawą. Możesz zawiadomić policję lub prokuraturę ustnie (osobiście) lub za pomocą odpowiedniego pisma. WZÓR ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA.

 

PAMIĘTAJ! Zgłaszając przestępstwo nie musisz wiedzieć, który dokładnie artykuł Kodeksu karnego został naruszony. Wystarczy, że opiszesz zdarzenie i okoliczności, w jakich do niego doszło. Zadaniem organów ścigania jest odpowiednie zakwalifikowanie czynu.

 

Osoba pokrzywdzona jest przesłuchiwana w charakterze świadka. Wszystko, co powiesz podczas przesłuchania, powinno zostać zaprotokołowane – w czasie przesłuchania policjant lub prokurator będzie zapisywał to, o czym mówisz. Taki protokół  trzeba podpisać. Przeczytaj go uważnie, nie spiesz się. Jeśli to, co zostało powiedziane przez Ciebie jest przeinaczone, zapisane inaczej, innymi słowami niż te, które uważasz za właściwe i stosowne jeśli zapisane jest coś, co nie zostało przez Ciebie powiedziane  lub jeśli jakieś istotne Twoim zdaniem rzeczy nie zostały zapisane właściwie lub zostały pominięte, masz prawo żądać zmian w protokole zanim go podpiszesz. Poczekaj z podpisem, aż protokół odda to, co zostało przez Ciebie powiedziane.

Podpisuj tylko takie dokumenty, których treść jest dla Ciebie zrozumiała. Jeśli czegoś nie rozumiesz – zapytaj policjanta lub prokuratora. Nie musisz się wstydzić nieznajomości przepisów lub trudnych słów. To jest zadaniem policjanta i prokuratora, aby wyjaśnić Ci , w sposób dla Ciebie zrozumiały co oznaczają i czego dotyczą. 

Jako osoba pokrzywdzona masz prawo do wglądu do akt sprawy. W razie odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowania, masz prawo do złożenia zażalenia. Zostaniesz o tym poinformowany pisemnie.

 

 

WAŻNE!!! Jeśli zachowanie trwa od dawna, ale wcześniej z różnych powodów nie było zgłoszone – możesz w każdym czasie zawiadomić o nim policję lub prokuraturę. Nie musisz się godzić, by trwało tylko dlatego, że nie zostało wcześniej zgłoszone. Masz prawo poprosić o to, by zgłosić przestępstwo osobie, której łatwiej Ci będzie o tym powiedzieć (policjantowi lub policjantce, prokuratorowi lub prokuratorce). Na policji i w prokuraturze są wyspecjalizowane osoby od prowadzenia takich spraw, możesz poprosić o kontakt z nimi.  

Loading...