Uszkodzenie mienia

 

Cudza rzecz – to rzecz nie należąca do sprawcy zniszczenia lub rzecz, której sprawca nie jest współwłaścicielem. Jeżeli sprawca jest współwłaścicielem rzeczy to będzie odpowiadał za zniszczenie rzeczy w części ponad przysługujący mu udział (np. gdy jeden z dwóch współwłaścicieli samochodu wybija w nim szyby, to poniesie za to odpowiedzialność). Cudzą rzeczą dla każdego z małżonków jest rzecz wchodząca w skład ich majątku wspólnego, np. wspólne mieszkanie, wspólny motocykl.
 
WAŻNE! Wartość zniszczonej rzeczy nie wpływa na przysługujące Ci prawo do zgłoszenia na Policji faktu dokonania zniszczenia! Policja/ Prokuratura mają obowiązek podjąć odpowiednie działania w każdym przypadku złożenia przez Ciebie wniosku o ściganie.
 
            Warto jednak pamiętać, że prawo różnicuje sposób prowadzenia postępowania przez Policję/Prokuraturę oraz odpowiedzialność sprawcy zniszczenia w zależności od tego, czy wartość zniszczonej rzeczy przekracza kwotę 250 zł, czy też nie.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości powyżej 250 złotych (np. rower Scott, torba Louis Vuitton, telefon komórkowy HTC), sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo na podstawie art. 288 Kodeksu karnego.
Jeżeli przedmiotem zniszczenia są rzeczy o wartości do 250 zł (np. torba plażowa) albo tzw. rzeczy niemajątkowe, tzn. rzeczy, których wartość ma charakter pamiątkowy lub sentymentalny (np. stare fotografie, listy) to czyn ten jest wyłącznie wykroczeniem i sprawca zniszczenia odpowiada na podstawie art. 124 lub art. 126 Kodeksu wykroczeń.
 
Kto niszczy, uszkadza, czyni niezdatną do użytku - omawiany czyn zabroniony obejmuje zarówno całkowite zniszczenie rzeczy (np. rzucenie cudzym aparatem fotograficznym o mur, w wyniku czego aparat rozpadł się na drobne kawałeczki, pocięcie nożem torby Louis Vuitton), znaczne jej uszkodzenie, które uniemożliwia jej używania zgodnie z przeznaczeniem (np. zbicie szyb w samochodzie, który można jednak uruchomić i nim jeździć), jak i uczynienie rzeczy niezdatną do użytku, poprzez pozbawienie jej właściwości użytkowych (np. odcięcie zasilania, na skutek czego nie działają urządzenia elektryczne).
Zrobienie na budynku rysunków i napisów (tzw. graffiti) także stanowi uszkodzenie rzeczy, jeżeli pomniejsza wartość materialną lub użytkową budynku.

 

 

     Ściganie sprawcy

Niezależnie od wartości zniszczonej rzeczy, ściganie sprawcy zniszczenia następuje zawsze na wniosek pokrzywdzonego! Oznacza to, że samo złożenie przez Ciebie zawiadomienia o popełnieniu tego czynu zabronionego nie jest wystarczające, by Policja/Prokuratura podjęła działanie w Twojej sprawie.
Organy ścigania nie działają w tym przypadku z własnej inicjatywy, ale na wyraźne żądanie pokrzywdzonego. Dlatego poza zawiadomieniem o przestępstwie koniecznie złóż wniosek o ściganie.
 

WAŻNE! Wniosek o ściganie sprawcy może złożyć tylko osoba pokrzywdzona. Jeżeli o fakcie popełnienia przestępstwa Policję zawiadomi inna osoba (np. świadek zdarzenia), to Policja/Prokuratura ma obowiązek poinformować osobę pokrzywdzoną o możliwości złożenia takiego wniosku.

 
Jeżeli osobą pokrzywdzoną jest małoletni (osoba, która nie ukończyła 18 roku życia) albo osoba ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie wniosek o ściganie w imieniu tej osoby może złożyć jej przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje(art. 51 Kodeksu postępowania karnego). W przypadku małoletniego wniosek mogą złożyć rodzice, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie – jej rodzice albo opiekun a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo – kurator.
 

UWAGA! Złożony wniosek o ściganie można cofnąć, ale wymaga to zgody prokuratora (do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu) lub sądu (do chwili odczytania aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie). Konsekwencją skutecznego cofnięcia wniosku jest umorzenie postępowania w sprawie.

Raz cofnięty wniosek nie może zostać ponownie złożony!
 
1. Ustne złożenie wniosku
Można zawiadomić Policję o popełnionym przestępstwie i złożyć wniosek o ściganie ustnie – do protokołu spisanego przez funkcjonariusza na komisariacie. Wówczas osoba składająca zawiadomienie o przestępstwie będzie poproszona o podpisanie tego protokołu. Zostanie również poinformowana o uprawnieniach i obowiązkach przysługujących jej, jako osobie pokrzywdzonej.
 

WAŻNE! Spokojnie i uważnie przeczytaj protokół. Jeżeli masz pytanie lub wątpliwości, poinformuj o tym policjanta. Nie podpisuj protokołu, jeżeli nie zgadzasz się z jego treścią. Jeżeli nie rozumiesz jakiegoś punktu pouczenia, jakie otrzymasz przy złożeniu wniosku o ściganie, możesz żądać, by wyjaśniono Ci, o co chodzi. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek poinformowania Cię o Twoich uprawnieniach i obowiązkach, jako osoby pokrzywdzonej (art. 16 Kodeksu postępowania karnego).

 
2. Pisemny wniosek o ściganie
Jeżeli zdecydujesz się na sporządzenie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o ściganie (art. 119 Kodeksu postępowania karnego), pamiętaj o:
- oznaczeniu jednostki Policji/Prokuratury, do której składasz zawiadomienie i wniosek, wraz z podaniem jej adresu,
- podaniu swoich danych personalnych (imię i nazwisko) oraz adresu zamieszkania,
- zatytułowaniu pisma „Wniosek o ściganie”,
- opisaniu sprawy, której to zawiadomienie dotyczy (podaj jak najwięcej konkretnych informacji o tym, co się wydarzyło, przedstaw dokumenty, zdjęcia, przynieś uszkodzony przedmiot lub jego zdjęcia, najlepiej sprzed i po uszkodzeniu itp.),
- podaniu wszystkich informacji, które mogą być pomocne Policji/Prokuraturze w wykryciu sprawcy, w tym dane ewentualnych świadków. Jeżeli imię i nazwisko ewentualnego świadka nie są Ci znane, warto podać informacje, które pozwolą ustalić, o kogo chodzi, np. kasjerka w pobliskim sklepie spożywczym, dzieci z sąsiedztwa, itp.,
- podpisaniu się pod pismem i podaniu daty sporządzenia wniosku o ściganie.
            Zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie najlepiej złożyć na komisariacie osobiście albo za pośrednictwem poczty.

Informacje dla pokrzywdzonych

 

Jeżeli to możliwe, postaraj się przedstawić uszkodzony przedmiot na Policji (np. przynieś roztrzaskaną kamerę) lub zrób mu kilka zdjęć, tak, by było widać rozmiar uszkodzeń (np. zdjęcia budynku, na którym zrobiono graffiti).

Jeżeli sprawca zostawił na miejscu zdarzenia jakieś rzeczy, np. narzędzie, którym dokonał uszkodzenia mienia (cegłę, którą wybił szybę czy puszkę po sprayu) albo część garderoby (czapkę, rękawiczkę, itp.), również przedstaw je na Policji. Nie dotykaj ich jednak bez rękawiczek (ewentualnie przez torebkę foliową czy kawałek jakiegoś materiału), bo możesz zatrzeć ewentualne ślady pozostawione przez sprawcę.
            Jeżeli uszkodzenia dokonano w miejscu monitorowanym (monitoring miejski, kamery przemysłowe), masz prawo wystąpić o zabezpieczenie dowodów w postaci nagrań z kamer. Policja, w związku z prowadzonym postępowaniem może zabezpieczyć takie nagrania.
            Jeżeli podejmiesz kroki, by uszkodzoną rzecz naprawić, zachowaj wszelkie rachunki, opinie ekspertów, zaświadczenia – wszystko, co może stanowić dowód istnienia uszkodzenia, jego wielkości i wartości poniesionej przez Ciebie szkody.
 
Zniszczenie rzeczy a ubezpieczenie

 

            Jeżeli zniszczona rzecz była ubezpieczona, należy niezwłocznie powiadomić nie tylko Policję ale również ubezpieczyciela. Jeżeli nie dochowa się tego obowiązku, uniemożliwiając ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności zniszczenia rzeczy, może on odpowiednio zmniejszyć należne odszkodowanie albo odstąpić od jego wypłaty (art. 818 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego). Warto pamiętać, aby odebrać na Policji poświadczenie zawiadomienia o przestępstwie i przedstawić je ubezpieczycielowi jak najszybciej! Większość towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi infolinie, które przyjmują zgłoszenia szkód – proszę zadzwonić pod numer swojego ubezpieczyciela lub udać się osobiście do jego najbliższej placówki.

Loading...