O Funduszu Sprawiedliwości

Kilka słów o Funduszu Sprawiedliwości

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości realizowany będzie szereg różnych działań mających na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Planowane są również przedsięwzięcia o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim ukierunkowane na szeroko rozumiane przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości realizowania poszczególnych zadań z Funduszu Sprawiedliwości będą sukcesywnie umieszczane na tej witrynie oraz na BIP.

Podstawa prawna

Podstawą działania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości jest art. 43 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 2017 r., poz. 665 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760). 

 

Dzięki nowelizacji ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 r. – o środki z Funduszu Sprawiedliwości mogą aplikować nie tylko jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. fundacje
i stowarzyszenia), ale także jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (np. gminy).

Programy

Aktualnie w ramach Funduszu Sprawiedliwości prowadzone są dwa programy. Pierwszy program dotyczy realizacji działań mających na celu udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Przedmiotem drugiego programu pozostaje przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań związanych z zapobieganiem przestępczości. Pełna treść aktualnie realizowanych programów znajduje się tutaj (podlinkowane do programów na BIP).