Wsparcie dla OSP

Instrukcja składania wniosków - krok po kroku:

Instrukcja składania wniosków - krok po kroku:
Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów. Jak to zrobić?
1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości  - TUTAJ
3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy (defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów).
4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.
6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.
7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
8. Odnośnie załączników wymagane jest:
- potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:
- dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,
- umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę (np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo),
9. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 r.
10. Konieczny dopisek na kopercie: „Wniosek do III naboru wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-V-7211-89/18, województwo podkarpackie, NIE OTWIERAĆ”

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:
1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa podkarpackiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie. Czyli – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla OSP ze swojego terenu.
2. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.
3. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.
4. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.
5. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

Więcej informacji i instrukcji TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze Funduszu Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości zaprasza
 –  jednostki sektora finansów publicznych
 –  jednostki samorządu terytorialnego
 –  gminy i miasta na prawach powiatu z obszaru województwa podkarpackiego, do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej. Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.